RSS

Category Archives: 未上市櫃股票資訊

未上市公司股東會訊息~100年

table.tableizer-table {border: 1px solid #ccc; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;} .tableizer-table td {padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc;}
.tableizer-table th {background-color: #ff1717; color: #fff; font-weight: bold;}

未上市櫃公司名稱 股東會常會/臨時會 股東會召開日期 股票最後過戶日期 召開股東會停止過戶期間
麥瑟半導體 常會 100.06.22 100.04.22 100.04.24~100.06.22
太電 常會 100.06.22 100.04.22 100.04.24~100.06.22
集嘉通訊 常會 100.06.22 100.05.23 100.05.24~100.06.22
永勝泰 常會 100.06.22 100.05.23 100.05.24~100.06.22
北儒精密 常會 100.06.22 100.05.23 100.05.24~100.06.22
吉佳科技 常會 100.06.22 100.05.23 100.05.24~100.06.22
永發鋼鐵 常會 100.06.22 100.04.22 100.04.23~100.06.22
科冠能源 常會 100.06.22 100.05.23 100.05.24~100.06.22
盛德竹 常會 100.06.22 100.05.23 100.05.24~100.06.22
鈺邦科技 常會 100.06.22 100.05.23 100.05.24~100.06.22
台灣農畜 常會 100.06.22 100.05.23 100.05.24~100.06.22
台灣糖業 常會 100.06.22 100.04.22 100.04.24~100.06.22
仁宗蕾絲 常會 100.06.22 100.04.22 100.04.24~100.06.22
逸凡科技 常會 100.06.22 100.05.23 100.05.24~100.06.22
欣寶電子 常會 100.06.22 100.05.23 100.05.24~100.06.22
玩酷科技 常會 100.06.22 100.05.23 100.05.24~100.06.22
台塑網科技 常會 100.06.22 100.05.23 100.05.24~100.06.22
宏塑工業 常會 100.06.22 100.04.22 100.04.24~100.06.22
津綻石英 常會 100.06.22 100.04.22 100.04.24~100.06.22
友合生技 常會 100.06.22 100.04.22 100.04.24~100.06.22
鴻星電子 常會 100.06.22 100.05.23 100.05.24~100.06.22
和喬科技 常會 100.06.22 100.05.23 100.05.24~100.06.22
嘉實資訊 常會 100.06.22 100.04.22 100.04.24~100.06.22
三竹資訊 常會 100.06.22 100.04.22 100.04.24~100.06.22
冠德光電 常會 100.06.22 100.04.22 100.04.24~100.06.22
寶元科技 常會 100.06.22 100.05.23 100.05.24~100.06.22
德安開發 常會 100.06.22 100.05.23 100.05.24~100.06.22
幸福人壽 常會 100.06.22 100.04.22 100.04.24~100.06.22
福客多 常會 100.06.22 100.05.23 100.05.24~100.06.22
北城證券 常會 100.06.22 100.04.22 100.04.24~100.06.22
倍利開發 常會 100.06.22 100.05.23 100.05.24~100.06.22
光倫電子 常會 100.06.22 100.05.23 100.05.24~100.06.22
群環科技 常會 100.06.22 100.04.22 100.04.24~100.06.22
拍檔科技 常會 100.06.22 100.04.22 100.04.24~100.06.22
泰碩電子 常會 100.06.22 100.04.22 100.04.24~100.06.22
彥陽科技 常會 100.06.22 100.04.22 100.04.24~100.06.22
瑞鼎科技 常會 100.06.22 100.04.22 100.04.24~100.06.22
大衛電子 常會 100.06.22 100.04.22 100.04.24~100.06.22
光耀科技 常會 100.06.22 100.04.22 100.04.24~100.06.22
摩幻潛艇 常會 100.06.22 100.04.22 100.04.24~100.06.22
宏陽科技 常會 100.06.22 100.04.22 100.04.24~100.06.22
紅心辣椒 常會 100.06.22 100.04.22 100.04.24~100.06.22
牧東光電 常會 100.06.22 100.04.22 100.04.24~100.06.22
奇美材料 常會 100.06.22 100.04.22 100.04.24~100.06.22
達虹科技 常會 100.06.22 100.04.22 100.04.24~100.06.22
洄瀾有線 常會 100.06.22 100.04.22 100.04.24~100.06.22
台灣集保 常會 100.06.22 100.05.23 100.05.24~100.06.22
陽明山瓦斯 常會 100.06.22 100.04.22 100.04.24~100.06.22
展達通訊 常會 100.06.21 100.04.22 100.04.23~100.06.21
晶心科技 常會 100.06.21 100.05.20 100.05.23~100.06.21
技鼎 常會 100.06.21 100.04.22 100.04.23~100.06.21
嵩森科技 常會 100.06.21 100.04.22 100.04.23~100.06.21
聯禾有線 常會 100.06.21 100.04.22 100.04.23~100.06.21
新禾航電 常會 100.06.21 100.04.22 100.04.23~100.06.21
欣欣水泥 常會 100.06.21 100.04.22 100.04.23~100.06.21
六和機械 常會 100.06.21 100.05.20 100.05.23~100.06.20
劍麟公司 常會 100.06.21 100.04.22 100.04.23~100.06.21
九太科技 常會 100.06.21 100.05.20 100.05.23~100.06.21
信祥公司 常會 100.06.21 100.05.20 100.05.23~100.06.21
德立斯科技 常會 100.06.21 100.04.22 100.04.23~100.06.21
元鴻應用 常會 100.06.21 100.05.20 100.05.23~100.06.21
宏遠電訊 常會 100.06.21 100.05.20 100.05.23~100.06.21
台灣琭旦 常會 100.06.21 100.05.20 100.05.23~100.06.21
微矽電子 常會 100.06.21 100.05.20 100.05.23~100.06.21
漢威光電 常會 100.06.21 100.05.20 100.05.23~100.06.21
東元奈米 常會 100.06.21 100.05.20 100.05.23~100.06.21
愛迪亞 常會 100.06.21 100.04.22 100.04.23~100.06.21
偉電科技 常會 100.06.21 100.05.20 100.05.23~100.06.21
大綜電腦 常會 100.06.21 100.04.22 100.04.23~100.06.21
利晉工程 常會 100.06.21 100.04.22 100.04.23~100.06.21
世聯倉運 常會 100.06.21 100.05.20 100.05.23~100.06.21
大潤發 常會 100.06.21 100.05.20 100.05.23~100.06.21
眾福科技 常會 100.06.21 100.04.22 100.04.23~100.06.21
主向位科技 常會 100.06.21 100.04.22 100.04.23~100.06.21
擎泰科技 臨時 100.06.21 100.05.20 100.05.23~100.06.21
其陽科技 常會 100.06.21 100.04.22 100.04.23~100.06.21
鋐達企業 常會 100.06.21 100.04.22 100.04.23~100.06.21
聯勝光電 常會 100.06.21 100.04.22 100.04.23~100.06.21
欣厚科技 常會 100.06.21 100.04.22 100.04.23~100.06.21
宇通光能 常會 100.06.21 100.04.22 100.04.23~100.06.21
大成鋼鐵 常會 100.06.21 100.04.22 100.04.23~100.06.21
明揚國際 常會 100.06.21 100.04.22 100.04.23~100.06.21
欣湖天然氣 常會 100.06.21 100.04.22 100.04.23~100.06.21
欣雲天然氣 常會 100.06.21 100.04.22 100.04.23~100.06.21
合美電機 常會 100.06.20 100.05.20 100.05.22~100.06.20
唯信系統 常會 100.06.20 100.05.20 100.05.22~100.06.20
品達科技 常會 100.06.20 100.04.13 100.04.14~100.06.20
育霈科技 常會 100.06.20 100.05.20 100.05.22~100.06.20
連宥科技 常會 100.06.20 100.05.20 100.05.22~100.06.20
光惠生技 常會 100.06.20 100.05.20 100.05.21~100.06.20
富海工業 常會 100.06.20 100.04.06 100.04.07~100.06.20
宜鋼 常會 100.06.20 100.05.20 100.05.22~100.06.20
福光企業 常會 100.06.20 100.04.21 100.04.22~100.06.20
達運光電 常會 100.06.20 100.04.21 100.04.22~100.06.20
彩煇科技 常會 100.06.20 100.05.20 100.05.22~100.06.20
世正開發 常會 100.06.20 100.04.21 100.04.22~100.06.20
長榮國際 常會 100.06.20 100.04.21 100.04.22~100.06.20
長盛科技 常會 100.06.20 100.04.21 100.04.22~100.06.20
宇辰光電 常會 100.06.20 100.04.21 100.04.22~100.06.20
佳凌科技 常會 100.06.20 100.04.21 100.04.22~100.06.20
佐臻 常會 100.06.20 100.04.21 100.04.22~100.06.20
新美光 常會 100.06.18 100.05.19 100.05.20~100.06.18
歐普羅科技 常會 100.06.18 100.05.19 100.05.20~100.06.18
光隆證券 常會 100.06.18 100.04.19 100.04.20~100.06.18
采鈺科技 常會 100.06.17 100.05.18 100.05.19~100.06.17
台灣微脂體 常會 100.06.17 100.04.18 100.04.19~100.06.17
創傑科技 常會 100.06.17 100.05.18 100.05.19~100.06.17
德信科技 常會 100.06.17 100.04.18 100.04.19~100.06.17
茂暘能源 常會 100.06.17 100.05.18 100.05.19~100.06.17
發得科技 常會 100.06.17 100.05.18 100.05.19~100.06.17
台名保經 常會 100.06.17 100.05.18 100.05.19~100.06.17
新德科技 常會 100.06.17 100.04.18 100.04.19~100.06.17
圓益石英 常會 100.06.17 100.05.18 100.05.19~100.06.17
協泰國際 常會 100.06.17 100.04.18 100.04.19~100.06.17
躍獅影像 常會 100.06.17 100.05.18 100.05.19~100.06.17
中部汽車 常會 100.06.17 100.04.18 100.04.19~100.06.17
安源資訊 常會 100.06.17 100.05.18 100.05.19~100.06.17
錸寶科技 常會 100.06.17 100.05.18 100.05.19~100.06.17
晶訊科技 常會 100.06.17 100.04.18 100.04.19~100.06.17
前進國際 常會 100.06.17 100.05.18 100.05.19~100.06.17
悠活渡假事業 常會 100.06.17 100.04.18 100.04.19~100.06.17
全泰證券 常會 100.06.17 100.04.18 100.04.19~100.06.17
寶來投信 常會 100.06.17 100.05.18 100.05.19~100.06.17
寰波科技 常會 100.06.17 100.05.18 100.05.19~100.06.17
大紘科技 常會 100.06.17 100.05.18 100.05.19~100.06.17
直得科技 常會 100.06.17 100.04.18 100.04.19~100.06.17
寶齡富錦 常會 100.06.17 100.04.18 100.04.19~100.06.17
樂揚建設 常會 100.06.17 100.04.18 100.04.19~100.06.17
楷捷國際 常會 100.06.17 100.04.18 100.04.19~100.06.17
正達國際光電 常會 100.06.17 100.04.18 100.04.19~100.06.17
飛虹高科 常會 100.06.17 100.04.18 100.04.19~100.06.17
慶良電子 常會 100.06.17 100.04.18 100.04.19~100.06.17
立碁光能 常會 100.06.17 100.04.18 100.04.19~100.06.17
云光科技 常會 100.06.17 100.04.18 100.04.19~100.06.17
正翰科技 常會 100.06.17 100.04.18 100.04.19~100.06.17
駿熠電子 常會 100.06.17 100.04.18 100.04.19~100.06.17
湧德電子 常會 100.06.17 100.04.18 100.04.19~100.06.17
營邦企業 常會 100.06.17 100.04.18 100.04.19~100.06.17
泓瀚科技 常會 100.06.17 100.04.18 100.04.19~100.06.17
強生化學 常會 100.06.17 100.04.18 100.04.19~100.06.17
智盛全球 常會 100.06.17 100.04.18 100.04.19~100.06.17
齊瀚光電 常會 100.06.17 100.04.18 100.04.19~100.06.17
驊陞科技 常會 100.06.17 100.04.18 100.04.19~100.06.17
利汎科技 常會 100.06.17 100.04.18 100.04.19~100.06.17
宏麗科技 常會 100.06.17 100.04.18 100.04.19~100.06.17
台灣視訊 常會 100.06.17 100.04.18 100.04.19~100.06.17
匯鑽科技 常會 100.06.17 100.04.18 100.04.19~100.06.17
漢翔航空 常會 100.06.17 100.04.18 100.04.19~100.06.17
正淩精工 常會 100.06.16 100.04.15 100.04.18~100.06.16
承景科技 常會 100.06.16 100.05.17 100.05.18~100.06.16
原景科技 常會 100.06.16 100.05.17 100.05.18~100.06.16
雷爵網絡 常會 100.06.16 100.05.17 100.05.18~100.06.16
群光電能 常會 100.06.16 100.05.17 100.05.18~100.06.16
強冠企業 常會 100.06.16 100.04.15 100.04.18~100.06.16
是方電訊 常會 100.06.16 100.05.17 100.05.18~100.06.16
三匠科技 常會 100.06.16 100.05.17 100.05.18~100.06.16
見智科技 常會 100.06.16 100.05.17 100.05.18~100.06.16
南茂科技 常會 100.06.16 100.04.15 100.04.18~100.06.16
勝創科技 常會 100.06.16 100.05.17 100.05.18~100.06.16
國際聯合科技 常會 100.06.16 100.05.17 100.05.18~100.06.16
新竹貨運 常會 100.06.16 100.04.15 100.04.18~100.06.16
長榮空廚 常會 100.06.16 100.04.15 100.04.18~100.06.16
吉茂精密 常會 100.06.16 100.04.15 100.04.18~100.06.16
能元科技 常會 100.06.16 100.04.15 100.04.18~100.06.16
精材科技 常會 100.06.16 100.04.17 100.04.18~100.06.16
德之傑 常會 100.06.16 100.04.15 100.04.18~100.06.16
友荃科技 常會 100.06.16 100.04.15 100.04.18~100.06.16
博磊科技 常會 100.06.16 100.04.15 100.04.18~100.06.16
合晶光電 常會 100.06.16 100.04.15 100.04.18~100.06.16
大椽公司 常會 100.06.16 100.05.17 100.05.18~100.06.16
欣中天然氣 常會 100.06.16 100.04.15 100.04.18~100.06.16
台灣神戶 常會 100.06.15 100.04.15 100.04.17~100.06.15
利順精密 常會 100.06.15 100.05.16 100.05.17~100.06.15
趨勢照明 常會 100.06.15 100.05.16 100.05.17~100.06.15
藥華醫藥 常會 100.06.15 100.05.16 100.05.17~100.06.15
中國端子 常會 100.06.15 100.05.16 100.05.17~100.06.15
喬聯科技 常會 100.06.15 100.05.16 100.05.17~100.06.15
奇岩電子 常會 100.06.15 100.05.16 100.05.17~100.06.15
舜遠科技 常會 100.06.15 100.05.16 100.05.17~100.06.15
慶康科技 常會 100.06.15 100.05.16 100.05.17~100.06.15
捷和建設 常會 100.06.15 100.05.16 100.05.17~100.06.15
統聯客運 常會 100.06.15 100.05.16 100.05.17~100.06.15
傑霖科技 常會 100.06.15 100.04.15 100.04.17~100.06.15
聯合聚晶 常會 100.06.15 100.05.16 100.05.17~100.06.15
力士科技 常會 100.06.15 100.04.15 100.04.17~100.06.15
有成精密 常會 100.06.15 100.04.15 100.04.17~100.06.15
慶鴻機電 常會 100.06.14 100.04.15 100.04.16~100.06.14
微邦科技 常會 100.06.14 100.04.15 100.04.16~100.06.14
龍彩科技 常會 100.06.14 100.05.13 100.05.16~100.06.14
台灣證交所 常會 100.06.14 100.05.13 100.05.16~100.06.14
賀毅科技 常會 100.06.13 100.05.12 100.05.13~100.06.13
達運精工 常會 100.06.13 100.04.14 100.04.15~100.06.13
達盛電子 常會 100.06.13 100.05.13 100.05.15~100.06.13
倍碟科技 常會 100.06.13 100.05.13 100.05.16~100.06.13
光華開發科技 常會 100.06.13 100.04.14 100.04.15~100.06.13
大豐能源 常會 100.06.13 100.05.13 100.05.15~100.06.13
台灣工銀 常會 100.06.13 100.04.14 100.04.15~100.06.13
聚興科技 常會 100.06.13 100.04.14 100.04.15~100.06.13
琉璃奧圖碼 常會 100.06.13 100.04.14 100.04.15~100.06.13
群豐科技 常會 100.06.13 100.04.14 100.04.15~100.06.13
慕德生技 常會 100.06.13 100.04.14 100.04.15~100.06.13
南六企業 常會 100.06.13 100.04.14 100.04.15~100.06.13
高都汽車 常會 100.06.11 100.04.12 100.04.13~100.06.11
凱撒飯店 常會 100.06.11 100.04.12 100.04.13~100.06.11
日茂證券 常會 100.06.11 100.04.12 100.04.13~100.06.11
台灣積層 常會 100.06.11 100.05.12 100.05.13~100.06.11
聯美林業 常會 100.06.10 100.04.11 100.04.12~100.06.10
隨身遊戲 常會 100.06.10 100.04.11 100.04.12~100.06.10
宏海微電子 常會 100.06.10 100.05.10 100.05.11~100.06.10
萬達通 常會 100.06.10 100.04.11 100.04.12~100.06.10
展觸光電 常會 100.06.10 100.05.11 100.05.12~100.06.10
欣營石油氣 常會 100.06.10 100.04.11 100.04.12~100.06.10
聯超實業 常會 100.06.10 100.04.11 100.04.12~100.06.10
英保達公司 常會 100.06.10 100.04.11 100.04.12~100.06.10
圓方科技 常會 100.06.10 100.05.11 100.05.12~100.06.10
實英實業 常會 100.06.10 100.05.11 100.05.12~100.06.10
基丞科技 常會 100.06.10 100.05.11 100.05.12~100.06.10
高平磊晶 常會 100.06.10 100.05.11 100.05.12~100.06.10
大船企業 常會 100.06.10 100.05.11 100.05.12~100.06.10
泛太資訊 常會 100.06.10 100.05.11 100.05.12~100.06.10
義芳化工 常會 100.06.10 100.04.11 100.04.12~100.06.10
台鍍科技 常會 100.06.10 100.05.11 100.05.12~100.06.10
祥興鋼鐵 常會 100.06.10 100.05.11 100.05.12~100.06.10
義典科技 常會 100.06.10 100.04.11 100.04.12~100.06.10
必翔電能 常會 100.06.10 100.05.11 100.05.12~100.06.10
富相科技 常會 100.06.10 100.04.11 100.04.12~100.06.10
公信電子 常會 100.06.10 100.05.11 100.05.12~100.06.10
文中資訊 常會 100.06.10 100.05.11 100.05.12~100.06.10
欣象科技 常會 100.06.10 100.05.11 100.05.12~100.06.10
威寶電信 常會 100.06.10 100.04.11 100.04.12~100.06.10
益鼎工程 常會 100.06.10 100.05.11 100.05.12~100.06.10
台灣票券 常會 100.06.10 100.04.11 100.04.12~100.06.10
穩懋半導體 常會 100.06.10 100.04.11 100.04.12~100.06.10
億泰興 常會 100.06.10 100.04.11 100.04.12~100.06.10
宏芯科技 常會 100.06.10 100.04.11 100.04.12~100.06.10
耀億工業 常會 100.06.10 100.04.11 100.04.12~100.06.10
和鍥精密 常會 100.06.10 100.04.11 100.04.12~100.06.10
智微科技 常會 100.06.10 100.04.11 100.04.12~100.06.10
復興航空 常會 100.06.10 100.04.11 100.04.12~100.06.10
巨有科技 常會 100.06.10 100.04.11 100.04.12~100.06.10
新東亞微電子 常會 100.06.10 100.04.11 100.04.12~100.06.10
港都有線 常會 100.06.10 100.04.11 100.04.12~100.06.10
聯維有線 常會 100.06.10 100.04.11 100.04.12~100.06.10
三冠王有線 常會 100.06.10 100.04.11 100.04.12~100.06.10
雙子星有線 常會 100.06.10 100.04.11 100.04.12~100.06.10
慶聯有線 常會 100.06.10 100.04.11 100.04.12~100.06.10
新視波有線 常會 100.06.10 100.04.11 100.04.12~100.06.10
吉隆有線 常會 100.06.10 100.04.11 100.04.12~100.06.10
寶福有線 常會 100.06.10 100.04.11 100.04.12~100.06.10
緯晉工業 常會 100.06.09 100.04.08 100.04.11~100.06.09
明興光電 常會 100.06.09 100.05.10 100.05.11~100.06.09
常翔科技 常會 100.06.09 100.05.10 100.05.11~100.06.09
瑞佑科技 常會 100.06.09 100.05.10 100.05.11~100.06.09
伍將機械 常會 100.06.09 100.05.10 100.05.11~100.06.09
普騰電子 常會 100.06.09 100.05.10 100.05.11~100.06.09
傳世通訊 常會 100.06.09 100.05.10 100.05.11~100.06.09
駿瀚生化 常會 100.06.09 100.05.10 100.05.11~100.06.09
大連化工 常會 100.06.09 100.04.08 100.04.11~100.06.09
桃苗汽車 常會 100.06.09 100.04.08 100.04.11~100.06.09
瀚霖科技 常會 100.06.09 100.05.10 100.05.11~100.06.09
三信商銀 常會 100.06.09 100.04.08 100.04.11~100.06.09
遠雄人壽 常會 100.06.09 100.04.08 100.04.11~100.06.09
公誠投資 常會 100.06.09 100.05.10 100.05.11~100.06.09
仕野公司 常會 100.06.09 100.05.10 100.05.11~100.06.09
展宇科技 常會 100.06.09 100.04.08 100.04.11~100.06.09
科妍生技 常會 100.06.09 100.04.08 100.04.11~100.06.09
宇隆科技 常會 100.06.09 100.04.08 100.04.11~100.06.09
晶宏半導體 常會 100.06.09 100.04.08 100.04.11~100.06.09
奇鈦科技 常會 100.06.09 100.04.08 100.04.11~100.06.09
雅士 常會 100.06.09 100.04.08 100.04.11~100.06.09
聯合線上 常會 100.06.09 100.04.08 100.04.11~100.06.09
馥鴻科技 常會 100.06.09 100.04.08 100.04.11~100.06.09
台睿科技 常會 100.06.09 100.04.08 100.04.11~100.06.09
圓展科技 常會 100.06.09 100.04.08 100.04.11~100.06.09
太極能源 常會 100.06.09 100.04.08 100.04.11~100.06.09
兆遠科技 常會 100.06.09 100.04.08 100.04.11~100.06.09
精拓科技 常會 100.06.09 100.04.08 100.04.11~100.06.09
三益制動科技 常會 100.06.09 100.04.08 100.04.11~100.06.09
東元精電 常會 100.06.09 100.04.08 100.04.11~100.06.09
旭德科技 常會 100.06.09 100.04.08 100.04.11~100.06.09
麥寮汽電 常會 100.06.09 100.04.08 100.04.11~100.06.09
天外天有線 常會 100.06.09 100.04.08 100.04.11~100.06.09
大展生技 常會 100.06.08 100.04.08 100.04.10~100.06.08
強德電能 常會 100.06.08 100.05.09 100.05.10~100.06.08
合冠科技 常會 100.06.08 100.05.09 100.05.10~100.06.08
東豐纖維 常會 100.06.08 100.05.09 100.05.10~100.06.08
維輪實業 常會 100.06.08 100.04.08 100.04.10~100.06.08
絡達科技 常會 100.06.08 100.05.09 100.05.10~100.06.08
力垣企業 常會 100.06.08 100.05.09 100.05.10~100.06.08
尚富煜 常會 100.06.08 100.05.06 100.05.09~100.06.08
文佳科技 常會 100.06.08 100.05.09 100.05.10~100.06.08
聯享光電 常會 100.06.08 100.04.08 100.04.10~100.06.08
達和航運 常會 100.06.08 100.04.08 100.04.10~100.06.08
嘉耐公司 常會 100.06.08 100.05.09 100.05.10~100.06.08
福隆尖端科技 常會 100.06.08 100.05.09 100.05.10~100.06.08
廣告
 
發表迴響

發文者為 於 2011/06/11 英吋 未上市櫃股票資訊

 

捐贈未上市股票 變現後才能抵稅

捐贈未上市股票 變現後才能抵稅

【王信人】

王先生由於擔任某公司董事長,且持有許多其他未上市櫃公司股票,每年薪資與股利所得合計達數百萬元。王先生已在九十五年度捐贈現金、未上市櫃股票給公益團體,可對社會貢獻一份心力,又可以少繳納所得稅,一舉兩得。

捐助公益很值得鼓勵,但近年來財政部數度防堵非現金捐贈節稅管道,所以會計師提醒,要注意相關法令,才能有效節稅。

首先要注意捐贈對象是否是依法登記立案的公益機構或團體。再者,對依法登記立案的教育、文化、公益、慈善機構或團體的捐贈,最高上限為綜合所得總額二○%。

資誠會計師事務所會計師郭宗銘表示,捐贈現金,在當年度就可以直接列舉扣除,但捐贈未上市櫃股票的價值,財政部有特別規定,依據財政部在九十四年七月發布解釋令,公益、慈善機關或政府部門受贈未上市櫃公司股票,必須等到實際把股票賣出以後,才能以實際售價開立捐贈收據,由捐贈者在股票出售年度申報捐贈列舉扣除額。因此未上市櫃股票捐贈則必須等到受贈之公益團體出售年度取得現金,才可依實際出售價值,申報列舉扣除。

此外,根據所得基本稅額條例規定,捐贈屬實物捐贈,故在申報列舉扣除年度時還需要計算最低稅負,把非現金捐贈金額加回計算基本所得額。由此可知,王先生捐贈未上市櫃股票給公益團體,何時可認列捐贈金額並不確定,王先生不妨考慮先把未上市櫃股票變現後再以現金捐贈,可在捐贈當年度認列捐贈金額,同時也不必再加回基本所得額計算最低稅負。

假設,王先生九十五年度的所得總額為八百萬元,捐贈給符合相關法令立案的公益機構或團體的捐贈限額為一百六十萬元。如果王先生已有現金捐贈金額一百二十萬元,且又捐贈未上市櫃股票其價值一百萬元,但受贈對象並沒有在九十五年度出售股票,因此,九十五年個人綜合所得稅時只申報現金捐贈的一百二十萬元部分,檢具受贈公益財團法人的收據正本,向國稅局申報列舉扣除。至於未上市櫃股票部分,則必須等到受贈單位出售後才可以申報扣除。

非現金捐贈的種類很多,基本上,財政部的原則都是要用實際的取得成本認列扣除,假如捐書籍,就以捐贈的成本計算。如果捐贈古董字畫,受贈者為給中央機關,要由文建會鑑定其價值;受贈者為地方機關,就由地方政府鑑定價值。總而言之,經過數年的捐地節稅大戰之後,節稅管道很多都被堵,非現金捐贈能節稅的空間有限。

【2007/04/16 工商時報】

 
發表迴響

發文者為 於 2011/06/02 英吋 未上市櫃股票資訊